TRL-OGOS

Vanuit OGOS zijn er een aantal Technische Richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen kunnen intern gebruikt worden, maar kunnen ook als bijlage bij een bestek of contract worden gevoegd.

OGOS-300-TRL Richtlijn voor het nemen van verfmonsters ter bepaling van het gehalte aan chroom-6
Om de aanwezigheid en hoeveelheid chroom-6 in het verfsysteem te bepalen worden voorafgaande aan de lab- analyse, verfmonsters genomen. Deze richtlijn is een leidraad voor het bepalen van geüniformeerde monsternamestrategie en –methodiek, waarbij de randvoorwaarden voor het verkrijgen van een representatief analysemonster wordt beschreven. Daarnaast worden kwaliteitseisen gesteld aan de te gebruiken hulpmiddelen en monsternamestrategie door aan te geven waar, hoeveel en op welke manier verfmonsters moeten worden genomen.
Dit document kan door Opdrachtgevers worden ingezet bij de uitvraag voor het bemonsteren van haar conserveringssystemen ter analyse op de aanwezigheid van chroom-6. Voor Opdrachtnemers kan deze richtlijn uitkomst bieden bij het opzetten van een monsternamestrategie en het op te stellen uitvoeringsplan. Download hier de OGOS-300-TRL

OGOS-210-TRL Richtlijn Conditiebepaling Conservering Stalen Objecten
De richtlijn OGOS-210-TRL-conditiebepaling conservering stalen objecten, bevat een volledig overzicht van beschikbare genormeerde meetmethoden aangevuld met een procesbeschrijving om te kunnen bepalen welke van deze methoden dient te worden toegepast. In de richtlijn is tevens een standaard rapportageformaat voor het vastleggen van de conditiebepaling plus een overzicht van eisen die aan de uitvoerende inspecteurs worden gesteld opgenomen. Opdrachtgevers moeten voor het verstrekken van een opdracht wel zelf de interventieniveaus en detailleringsdiepte opnemen, omdat deze voor elk object of opdrachtgever anders kunnen zijn.
Download hier de OGOS-210-TRL

OGOS-500-TRL Eisen Metalliseren
In maart 2021 heeft OGOS versie 3 van de OGOS-500-TRL Eisen Metalliseren gepubliceerd, waarin de recente herzieningen uit de norm ISO 2063 zijn verwerkt en delen uit de handreiking OGOS-501-TRL als eisen zijn opgenomen. De handreiking OGOS-501-TRL is hierbij komen te vervallen.
Opdrachtgevers kunnen deze richtlijn als bijlage bij het contract of bestek gebruiken.
Download hier de OGOS-500-TRL.

OGOS-200-TRL-Beoordelingsmethoden-conservering-op-bovengrondse-objecten
De OGOS-200-TRL-Beoordelingsmethoden-conservering-op-bovengrondse-objecten betreft een document, dat een overzicht geeft van de beoordelingsmethoden die toegepast kunnen worden voor het vaststellen van de kwaliteit van de conservering op bovengrondse objecten. Met deze methoden moet de toestand van de conservering op een object kunnen worden vastgelegd en gevolgd. Het doel van deze methoden is het vaststellen van de kwaliteit van de conservering ten behoeve van het te plegen onderhoud aan die conservering.

Beheersregime Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen
Het Beheersregime Chroom-6 is niet door OGOS opgesteld. De inhoud en toepasbaarheid van dit document vindt OGOS van dusdanig groot belang. Dit beheersregime is te downloaden via het Arboportaal. Klik hier om naar het Arboportaal te gaan.

Staalplaza

In 2005 startte het project Professionaliseren staalconserveren van PSIBouw bouwden partijen in de keten van staal en staalconserveren aan verbetering van het systeem om risico’s, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid beter onder elkaar te verdelen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de speerpunten voor verandering in de bouw: innovatie, prijs-kwaliteit en transparantie. Sleutelwoorden zijn samenwerking in de keten en focus op het eindresultaat voor de gebruiker. Het programma is inmiddels voltooid. Alle documenten en resultaten staan hier:

Werkgroep Contracten:

Werkgroep Proces

Werkgroep Product en ontwerp

Werkgroep innovatie en communicatie